موضوع: 
مدیریت آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
نوئل اف. مک گین و توماس ولش
مترجم: 
حسنی، محمد
طالبی، معصومه
حیدری زاده، زهرا
سال نشر: 
1398
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال