موضوع: 
خاک - مهندسی عمران
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ژی هان
مترجم: 
سید هادی بهادری و آراز هاشمی نژاد
سال نشر: 
1398
قیمت: 
1100000ریال قیمت دوره 2 جلدی