موضوع: 
آمار مهندسی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
ن.کونگودا و رنزو روسو
مترجم: 
محمد مهدی باطنی و جواد بهمنش
سال نشر: 
1397
قیمت: 
650000ریال (دوره 2 جلدی)