موضوع: 
آموزش- مدیریت آموزشی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
قیمت: 
250000ریال