موضوع: 
ژنتیگ
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر مختار غفاری و دکتر مهدی مخبر
سال نشر: 
1398
قیمت: 
480000