موضوع: 
گیاهان دارویی - کشت و تولید
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر علیرضا پیرزاد و دکتر فهیمه شکرانی
سال نشر: 
1398
قیمت: 
300000