موضوع: 
آداکیت¬ها گروه وسیعی از سنگ¬های آذرین هستند که علائم ژئوشیمیایی ویژه¬ای دارند. در واقع آنها زیر مجموعه¬ای از انواع داسیت تا آندزیت¬اند که اغلب از ذوب پوسته اقیانوسی جوان فرورانده تشکیل شده¬اند. با توجه به ساز و کارهای منحصر بفرد تشکیل چنین ماگماهایی شایس
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
دکتر منیر مجرد
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: