موضوع: 
گروه‌های جایگشتی (Permutation groups) -گراف‌ها (Graph theory)- توپولوژی جبری (Algebraic topology)
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
گردآورنده محسن قاسمی
سال نشر: 
1400
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
800000 ریال