موضوع: 
بافت شناسی دامپزشکی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
جوان سی. ایورل
مترجم: 
دکتر رسول شهروز دکتر محمد افخمی اردکانی دکتر سعیده امانی
سال نشر: 
1399
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
کتاب الکترونیکی (ebook)