موضوع: 
فیزیک ریاضی (Mathematical physics
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
سوزان ام. لیا Lea, Susan M
مترجم: 
ترجمه سعید شمس، علی عبادیان، خلیل شهبازپور
سال نشر: 
1401
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
300000 تومان