موضوع: 
ریاضیات - آنالیز فوریه کاربردی
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
هوئی پیائو شو
مترجم: 
دکتر آرش ثباتیان و سید مرتضی طاهری بالانجی و سید مچتبی طاهری بالانجی
سال نشر: 
1395
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال