کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر حسن قلاوندی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدیریت منابع انسانی
نویسنده:
جاستین مرک و برنارد بارکر و ریچارد برد
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و دکتر مریم سامری و نرگس سکوتی
موضوع:
مدیریت آموزشی - تئوری ها
نویسنده:
تونی بوش
قیمت:
140000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - سیستم ها
نویسنده:
دکتر پرویز پیری و اکبر زواره ای رضائی و محمد ایمانی برندق
دانلود کتاب: سیستم های حسابداری
قیمت:
220000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
روتیفرها - پرورش و کشت
نویسنده:
دکتر نصرالله احمدی فرد
قیمت:
220000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و مرجان جنت دوست و حیدر عزیزی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر میرعلی محمدی
موضوع:
آبراهه ها - هیدرولیک
نویسنده:
والتر اچ. گراف
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
روانشناسی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
دکتر اسماعیل سلیمانی
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر
موضوع:
روانشناسی انگیزش
نویسنده:
لامبرت دیکرز
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر اسعد مدرس مطلق و ایمان گل پور و عادل رضوانی وند فنائی
موضوع:
مواد متخلخل - خواص حرارتی
نویسنده:
دونالد ای. نیلد و آدریان بجان
قیمت:
240000 ریال

Pages