کارکنان کتابخانه مرکزی

نام:

منوچهر ده بزرگی

سمت:

رئیس کتابخانه مرکزی

تلفن:

داخلی 2471 32779930

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

رویا شاهسواری

سمت:

فهرستنویس

تلفن:

2706

محل کار:

بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی

نام:

مجتبی فتح اللهی

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

فرزانه غلامی

سمت:

مسئول انتشارات

تلفن:

04432779930 داخلی 2274

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

ابراهیم حسینی

سمت:

مسئول بخش خدمات فنی

تلفن:

32779930 داخلی 2706

محل کار:

دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی

نام:

معصومه طایفه رستمی

سمت:

کتابدار بخش پایان نامه ها

تلفن:

2507

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

اکبر اله وردی زاده

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

اعظم همتی

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

آمنه شناور

سمت:

کتابدار بخش خدمات فنی

تلفن:

2706 - 32779930

محل کار:

کتابخانه مرکزی - بخش فنی

نام:

تهمینه یونسی

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471 - 32779930

محل کار:

بخش امانت