کارکنان کتابخانه مرکزی

نام:

فرزانه غلامی

سمت:

مسئول انتشارات

تلفن:

04432779930 داخلی 2274

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

تورج مشک آبادی

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

رویا شاهسواری

سمت:

فهرستنویس

تلفن:

2706

محل کار:

بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی

نام:

اکبر اله وردی زاده

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

اعظم همتی

سمت:

کتابدار

تلفن:

2471

محل کار:

بخش امانت کتابخانه مرکزی

نام:

منوچهر ده بزرگی

سمت:

رئیس کتابخانه مرکزی

تلفن:

داخلی 2471 32779930

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

سولماز یمین

سمت:

بخش نشریات ادواری

تلفن:

32779930 داخلی 2507

محل کار:

دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی

نام:

ابراهیم حسینی

سمت:

مسئول بخش خدمات فنی

تلفن:

32779930 داخلی 2706

محل کار:

دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی

نام:

معصومه طایفه رستمی

سمت:

کتابدار بخش پایان نامه ها

تلفن:

2507

محل کار:

کتابخانه مرکزی

نام:

علی دلایی میلان

سمت:

مسئول مرکز علم سنجی

تلفن:

داخلی 2471 32779930

محل کار:

دانشگاه ارومیه کتابخانه مرکزی