کتابهای منتشر شده

سال نشر:
مترجم:
موضوع:
ژئوفیزیک - اکتشافات
نویسنده:
دکتر رامین نیکروز
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
داروهای دامپزشکی
نویسنده:
دکتر شهرام جوادی و دکتر مجتبی هادیان دکتر فهیمه ولی پور ودکتر صیمین صدیقی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1384
مترجم:
موضوع:
معدن -- اکتشافات
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
39000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
دکتر جواد معتمدی
موضوع:
چرای دام
نویسنده:
ژیل لومر و جی هادسون و آده مورائز و پی کاوالیو و سی نابینکر
قیمت:
180000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر جواد معتمدی و زهرا عبدلعلیزاده و دکتر اسماعیل شیدای کرکج
موضوع:
چرا - گراسلندها --- آزمایشگاه
نویسنده:
ال.ت. مانتجی و آر.ام. جونز
قیمت:
220000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری
نویسنده:
دکتر اکبر رضایی زواره ای و دکتر محمد ایمانی برندق و دکتر حمزه دیدار
دانلود کتاب: اصول حسابداری 1
قیمت:
220000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
شیمی - تجزیه
نویسنده:
فرانسیس روساک و آنیک روساک
دانلود کتاب: تجزیه شیمیایی
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
دامزشکی - جراحی
نویسنده:
دکتر فرشید صراف زاده و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
قیمت:
110000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
آموزش عالی - فلسفه
نویسنده:
دکتر نقی علی اشرف جودت
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر و محمد رسول مفسری و ناصر تراب زاده و سعید اسدنیا
موضوع:
کمال گرایی
نویسنده:
جنی گلد
دانلود کتاب: رهایی از کمال گرایی
قیمت:
150000ریال

Pages