موضوع: 
گیاهان - حفاظت
عکس روی جلد: 
نویسنده: 
امیرنیا، رضا
نامور، علی
آرژه، جلال
محمدزاده، سویل
سال نشر: 
1396
20 صفحه اول کتاب: 
قیمت: 
100000ریال