کتابهای منتشر شده

سال نشر:
مترجم:
موضوع:
سنگ گرانیت - پترولوژی ، محیط تکتونیکی و طبقه بندی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و امین جعفری
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی سنگ
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا و حسین پیر خراطی و حامد مرادی
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
محمدمهدی باطنی و جواد بهمنش
موضوع:
آمار ریاضی - راهنمای آموزشی
نویسنده:
ن. کوتگودا و رنزو روسو
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
نگاهی به کاربرد نرم افزارهای میک مک و سناریو ویزارد
نویسنده:
دکتر میرنجف موسوی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا - حسین پیرخیاطی - حامد مرادی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
کشاورزی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده - مهندس حیدر عزیزی
قیمت:
25000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
شامل اصول و مبانی طراحی : کانال ها، سازه های وابسته سدها، ضربه قوچ و کاویتاسیون، پمپ ها و توربین ها
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی - دکتر محسن بشارت
دانلود کتاب: بناهای آبی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی - دکتر سید مصطفی گلابی - دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
دامپزشکی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک - گری ای.کونبوی
دانلود کتاب: انگل شناسی بالینی
قیمت:
25000 ریال

Pages