کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
فقه و حقوق - زبان انگلیسی
نویسنده:
دکتر سید مهدی صالحی و دکتر پرویز علوی نیا
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
سازه های هیدرولیکی
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی و دکتر محسن بشارت
قیمت:
200000
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ساس تختخواب
نویسنده:
دکتر موسی توسلی
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر حسن قلاوندی و محمدرضا فریدی
موضوع:
مدیریت منابع انسانی
نویسنده:
جاستین مرک و برنارد بارکر و ریچارد برد
قیمت:
120000
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر محمد حسنی و دکتر مریم سامری و نرگس سکوتی
موضوع:
مدیریت آموزشی - تئوری ها
نویسنده:
تونی بوش
قیمت:
140000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
حسابداری - سیستم ها
نویسنده:
دکتر پرویز پیری و اکبر زواره ای رضائی و محمد ایمانی برندق
قیمت:
220000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
هورمون های گیاهی
نویسنده:
دکتر محمد رضا اصغری
قیمت:
150000
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
روتیفرها - پرورش و کشت
نویسنده:
دکتر نصرالله احمدی فرد
قیمت:
220000
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و مرجان جنت دوست و حیدر عزیزی
قیمت:
250000
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر میرعلی محمدی
موضوع:
آبراهه ها - هیدرولیک
نویسنده:
والتر اچ. گراف
قیمت:
300000

Pages