کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان دارویی - کشت و تولید
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - شکرانی، فهیمه
قیمت:
300000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
ژنتیگ
نویسنده:
غفاری، مختار - مخبر، مهدی
دانلود کتاب: مبانی ژنتیک
قیمت:
480000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - خواص فیزیکی
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - محمدزاده، سویل
قیمت:
500000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
آبیاری- اصول
نویسنده:
دکتر وحید وردی نژاد و دکتر تیمور سهرابی
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
فیزیولوژی گیاهان زراعی
نویسنده:
دکتر هاشم هادی و دکتر جلال جلیلیان و دکتر سعید حیدرزاده
قیمت:
700000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پرورش آبزیان - سیستم چرخشی
نویسنده:
دکتر عبدالجبار ایرانی و دکتر ناصر آق
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
بافت شناسی
نویسنده:
علی شالیزار جلالی
قیمت:
100000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
پلیمرها -- اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
آموزش- مدیریت آموزشی
نویسنده:
دکتر محمد حسنی و سهیلا احمدی
قیمت:
250000ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
دکتر سیدمهدی رضوی روحانی و دکتر مهران مرادی
دانلود کتاب: بهداشت شیر
قیمت:
240000

Pages