دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر حبیب خداوردیلو و دکتر سینا بشارت و رحمان باریده
موضوع:
فیزیک خاک و آلودگی خاک
نویسنده:
دیوید ای. رادکلیف و جری سیمونک
قیمت:
300000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
دکتر روزعلی باتوانی
موضوع:
دامپزشکی - گاو
نویسنده:
رابرت اس. یانگ کویست و والتر آر. ترلفال
قیمت:
120000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
اکولوژی
نویسنده:
دکتر ناصر عباسپور و دکتر مسعود خیامی
دانلود کتاب: اکولوژی عمومی
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1392
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - نقشه ها و معادن - نقشه ها
نویسنده:
دکتر علی امامعلی پور
قیمت:
120000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
گیاهان - حفاظت
نویسنده:
دکتر هاشم هادی ودکتر رئوف سید شریفی و علی نامور
قیمت:
160000 ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
شیمی صنعتی - گرافیک و نقشه خوانی
نویسنده:
سیمین خورسند
قیمت:
35000 ریال
سال نشر:
1390
مترجم:
موضوع:
پلاستیک - طراحی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و امیر حسین بهروش و احسان شکوری
قیمت:
50000 ریال
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
اسفنج های پلاستیکی
نویسنده:
دکتر طاهر ازدست و رزگار حسن زاده
قیمت:
200000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی - عملیات گاربردی
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
250000 ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
حبیب نظرنژاد
موضوع:
آب باران - جمع آوری
نویسنده:
طیب یوسف اویس و دیتر پریتزو احمد ی. هاشم
قیمت:
250000 ریال

Pages