دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
زمین شناسی
نویسنده:
عبدالناصر فضل نیا - حسین پیرخیاطی - حامد مرادی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
کشاورزی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده - مهندس حیدر عزیزی
قیمت:
25000 ریال
نام کتاب:
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
شامل اصول و مبانی طراحی : کانال ها، سازه های وابسته سدها، ضربه قوچ و کاویتاسیون، پمپ ها و توربین ها
نویسنده:
دکتر میر علی محمدی - دکتر محسن بشارت
دانلود کتاب: بناهای آبی
قیمت:
25000 ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
دکتر بیژن اسمعیل نژاد خیاوی - دکتر سید مصطفی گلابی - دکتر جعفر ارجمند یامچی
موضوع:
دامپزشکی
نویسنده:
ان.ام. زاجاک - گری ای.کونبوی
دانلود کتاب: انگل شناسی بالینی
قیمت:
25000 ریال

Pages