دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
محیط زیست - حفاظت
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
170000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر میرمحمد کاشف
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دیوید جی. توماس
قیمت:
23000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ورزش - کمک های اولیه
نویسنده:
دکتر میر محمد کاشف و سید علی اصغر هاشمی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
تک یاخته شناسی - دامپزشکی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
20000ریال
سال نشر:
1382
مترجم:
موضوع:
نفت - مهندسی
نویسنده:
دکتر سیروس نوری
دانلود کتاب: شیمی و فناوری نفت
قیمت:
100000
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
تمدن اسلامی
نویسنده:
باباعلی محمدی آذر
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1380
مترجم:
دکتر موسی توسلی
موضوع:
حشره شناسی دام
نویسنده:
ریچارد وال و دیوید شیرر
قیمت:
28000
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
مریخ
نویسنده:
دکتر عبدالناصر فضل نیا و دکتر ابوذر علیزاده
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
ژنتیک گیاهی
نویسنده:
دکتر رضا درویش زاده و حیدر عزیزی
قیمت:
100000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
برنامه نویسی پاسکال
نویسنده:
علی سرباز جانفدا
قیمت:
50000ریال

Pages