دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

نام کتاب:
سال نشر:
1391
مترجم:
موضوع:
شیمی - تجزیه
نویسنده:
فرانسیس روساک و آنیک روساک
دانلود کتاب: تجزیه شیمیایی
قیمت:
60000ریال
سال نشر:
1389
مترجم:
موضوع:
دامزشکی - جراحی
نویسنده:
دکتر فرشید صراف زاده و دکتر سیاوش احمدی نوربخش
قیمت:
110000
سال نشر:
1394
مترجم:
موضوع:
آموزش عالی - فلسفه
نویسنده:
دکتر نقی علی اشرف جودت
قیمت:
90000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
دکتر فیروزه سپهریان آذر و محمد رسول مفسری و ناصر تراب زاده و سعید اسدنیا
موضوع:
کمال گرایی
نویسنده:
جنی گلد
دانلود کتاب: رهایی از کمال گرایی
قیمت:
150000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
دکتر حسین پیرخراطی و بهزاد سلطانی و محمد شریفی
موضوع:
سنگ های کربناته - اطلس
نویسنده:
آ.ای. آدامز و دبلیو. اس. مکنزی
قیمت:
900000ریال
سال نشر:
1393
مترجم:
موضوع:
محیط زیست - حفاظت
نویسنده:
دکتر صمد علیپور
قیمت:
170000ریال
سال نشر:
1386
مترجم:
دکتر میرمحمد کاشف
موضوع:
شنا - آموزش
نویسنده:
دیوید جی. توماس
قیمت:
23000ریال
سال نشر:
1395
مترجم:
موضوع:
ورزش - کمک های اولیه
نویسنده:
دکتر میر محمد کاشف و سید علی اصغر هاشمی
قیمت:
120000ریال
سال نشر:
1388
مترجم:
موضوع:
تک یاخته شناسی - دامپزشکی
نویسنده:
موسی توسلی
قیمت:
20000ریال
سال نشر:
1382
مترجم:
موضوع:
نفت - مهندسی
نویسنده:
دکتر سیروس نوری
دانلود کتاب: شیمی و فناوری نفت
قیمت:
100000

Pages