دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
کتابخانه مرکزی
دانشگاه ارومیه
ساختمان کتابخانه مرکزی

کتابهای منتشر شده

سال نشر:
1398
مترجم:
بهادری، سید هادی - هاشمی نژاد، آراز
موضوع:
خاک - مهندسی عمران
نویسنده:
ژی هان
قیمت:
1100000ریال قیمت دوره 2 جلدی
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
شیر- بهداشت و نگهداری
نویسنده:
رضوی روحانی، سیدمهدی - مردانی، مهران
قیمت:
350000
سال نشر:
مترجم:
موضوع:
نقشه کشی صنعتی
نویسنده:
مردانی کرانی، عارف - فیض اله زاده، مازیار - درفش پور، سجاد
قیمت:
450000ریال
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
برق قدرت
نویسنده:
گلوانی، سجاد - طوسی، بهروز
قیمت:
300000ریال
سال نشر:
1396
مترجم:
موضوع:
بناهای عمومی - معماری
نویسنده:
ثبات ثانی، ناصر
قیمت:
700000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
زراعت
نویسنده:
قیاسی، مهدی - تاج بخش، مهدی
دانلود کتاب: زراعت ارگانیک
قیمت:
300000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
گیاهان دارویی - کشت و تولید
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - شکرانی، فهیمه
قیمت:
300000
نام کتاب:
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
ژنتیگ
نویسنده:
غفاری، مختار - مخبر، مهدی
دانلود کتاب: مبانی ژنتیک
قیمت:
480000
سال نشر:
1397
مترجم:
موضوع:
گیاهان - خواص فیزیکی
نویسنده:
پیرزاد، علیرضا - محمدزاده، سویل
قیمت:
500000
سال نشر:
1398
مترجم:
موضوع:
آبیاری- اصول
نویسنده:
دکتر وحید وردی نژاد و دکتر تیمور سهرابی
قیمت:
300000

Pages